Σεμινάρια

Η Ομάδα Εκπαίδευσης οργανώνει σεμινάρια με σκοπό την κατάρτιση των εργαζομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα Σεμινάρια πραγματοποιούνται κατ' όπιν αιτήματος ομάδας εργαζομένων και αφορούν σε γνωστικά αντικείμενα, όπως π.χ. MS Word, Excel, Access και μαθήματα υποστήριξης Λειτουργικών Συστημάτων για προχωρημένους.

Έως σήμερα, έχουν διεξαχθεί 8 σεμινάρια για MS Office. Επίσης, κάθε έτος διεξάγεται 1 τουλάχιστον σεμινάριo για υπερχρήστες Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων. Για επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Εκπαίδευσης ή να υποβάλλετε σχετική αίτηση.