Κανονισμός Λειτουργίας

Η Ομάδα Εκπαίδευσης παρέχει στους φοιτητές των Τμημάτων Μαθηματικού, Χημικού και Εφαρμοσμένου Μαθηματικού τη δυνατότητα χρήσης των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων της για να εξυπηρετήσουν τις εκπαιδευτικές,ερευνητικές και άλλες ανάγκες τους στα πλαίσια της ακαδημαϊκής λειτουργίας των Τμημάτων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δικαίωμα χρήσης λογαριασμού (user account) δίνεται στους φοιτητές με την πρώτη εγγραφή τους στο αντίστοιχο Τμήμα και διατηρείται μέχρι την αποφοίτηση τους.

Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν ορισμένους βασικούς κανόνες προκειμένουνα διατηρείται όσο το δυνατόν υψηλότερο το επίπεδο παροχής υπηρεσιών των συστημάτων.

Κάθε λογαριασμός παρέχεται για να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες. Η χρήση πέραν των προβλεπομένων απαιτεί προηγούμενη έγκριση των τεχνικών υπευθύνων.

Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση του υλικού και λογισμικού που παρέχονται προς χρήση.

Ο λογαριασμός είναι αυστηρά προσωπικός. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ασυμβίβαστη με το σκοπό της Ομάδας Εκπαίδευσης και του Πανεπιστημίου Κρήτης ενέργεια που γίνεται με υπαιτιότητα του.

Ασυμβίβαστη με τους σκοπούς της Ομάδας Εκπαίδευσης και του Πανεπιστημίου ενέργεια θεωρείται:

Κάθε ενέργεια που παρενοχλεί άλλους χρήστες (εντός ή εκτός Πανεπιστημίου) όπως:

Η παροχή πληροφοριών με ευαίσθητο χαρακτήρα προς τρίτους, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συστημάτων. Επίσης,απαγορεύονται αυστηρά οι καφέδες και κάθε είδους ποτό κατά τη διάρκεια παραμονής των χρηστών μέσα στα εργαστήρια.

Τέλος, οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν τις κατά καιρούς υποδείξεις των τεχνικών υπευθύνων, που δίνονται συμπληρωματικά είτε διευκρινιστικά στον παρόντα κανονισμό. Παρόμοιες υποδείξεις ενδέχεται να δίνονται επίσης για να αντιμετωπιστούν επιμέρους ανάγκες και προβλήματα.

Σε περίπτωση παραβίασης όρων του παρόντος κανονισμού οι υπεύθυνοι διαχείρισης λειτουργίας των συστημάτων δύνανται να διακόψουν άμεσα την δυνατότητα πρόσβασης στα συστήματα.